Friday, May 10, 2013

Yr un hen wleidyddiaeth?

Wel, mi oeddwn i'n anghywir yn darogan beth fyddai yn digwydd o ran rheoli Cyngor Mon yn sgil yr etholiad. Doeddwn i wir ddim wedi disgwyl i griw o annibynnwyr mor wahanol a'u gilydd uno mewn i grwp, a doeddwn i yn sicr wedyn ddim yn meddwl y byddai'r Blaid Lafur ym Mon yn uno hefo nhw! A hwythau wedi ymgyrchu drwy'r etholiad drwy ddweud na fyddant yn gwneud hynny, a hefyd oherwydd mai Gweinidog o'r Blaid Lafur yng Nghymru oedd wedi mynnu bod yr etholiad yn cael ei ohirio am flwyddyn ym Mon tra roedd newidiadau yn cael eu rhoi mewn lle i geisio cael gwared o gymaint o annibynnwyr o'r cyngor, fe gymerais yn ganiataol y byddent yn glynnu at eu hegwyddorion a'u haddewidion. Dim rhyfedd bod pobl yn cael trafferth ymddiried mewn pleidiau gwleidyddol pan maent yn dweud un peth ac yn gwneud rhywbeth hollol wahanol! Dwi'n synnu os ydi Llafur yng Nghaerdydd, na chwaith Albert Owen, yn hapus hefo'r hyn sydd wedi digwydd. Ac os ydi hynny'n wir, cyn lleied o ddylanwad sydd ganddyn nhw ar ddisgyblaeth y tri a etholwyd wythnos diwethaf...

Difyr oedd clywed ar y newyddion neithiwr na wnaeth y tri hyd yn oed drafod gyda cynghorwyr Plaid Cymru. Yn bersonol, credaf bod hynny yn warthus ac yn hynod anghyfrifol. Byddwn wedi tybio y byddent wedi siarad gyda pawb cyn gwneud penderfyniad, er mwyn medru datgan, llaw ar eu calon, eu bod wedi mynd am y cynnig yr oeddent yn credu fyddai orau i bobl Mon. Sut mae'n bosibl gwneud hynny, a mynd nol ar eich gair i'r etholwyr o ran peidio clymbleidio gydag annibynnwyr, heb drafod o gwbwl gyda'r Blaid? Roedd Bob Parry yn iawn i siarad mor gadarn ynglyn a pha mor siomedig yr oedd o am hynny ar y newyddion neithiwr. Difyr hefyd oedd clywed John Chorlton, cyn arweinydd Grwp Llafur yn y cyngor wnaeth golli ei sedd wythnos diwethaf, yn dweud ar y newyddion y byddai ef wedi trafod gyda'r Blaid... Awrgym o raniad o fewn y Blaid Lafur ym Mon felly dros y penderfyniad?

Beth bynnag, rhaid i ni rwan dderbyn mai dyma'r sefyllfa ym Mon a dymuno pob lwc i'r rhai fydd yn arwain y Cyngor. Fydd hi ddim yn hawdd iddyn nhw cofiwch gyda grwp mor gryf o gynghorwyr Plaid Cymru fel gwrthblaid! A rhag ichi feddwl fod gen i rywbeth yn erbyn yr holl annibynnwyr, wel nagoes siwr. Mae yna nifer o rai da iawn wedi eu hethol, a rhai sydd yn gefnogol i'r Blaid. Yr unig beth sydd yn fy mhoeni ydi sefydlogrwydd y Cyngor, ac o brofiad, rydym wedi gweld nad yw grwp annibynnol gyda'r un disgyblaeth yn aml a grwp sy'n perthyn i Blaid wleidyddol. Cofiwch wedi'r cyfan bod Peter Rogers yn un o'r cynghorwyr annibynnol ar gyngor Mon. Sgwn i pa mor hir fydd hi cyn hi'r ffraeo mewnol gychwyn eto...

Er mwyn pobl Mon, dwi'n gobeithio gwnaiff y glymblaid od yma weithio ac y gwelwn ni bethau'n gwella ar yr Ynys. Dyna sy'n bwysig wedi'r cyfan. Ond trueni mawr na fu ystyriaeth i'r holl opsiynau posibl gan y Blaid Lafur ym Mon.

***

Ar fater hollol wahanol, roedd yn ddrwg gen i glywed ddoe bod Alun Ffred ddim yn sefyll yn Arfon yn yr etholiad nesaf. Credaf ei fod yn Aelod Cynulliad penigamp, a bydd yn golled ar ei ol. Roeddwn wedi gobeithio y byddai yn sefyll am dymor arall o leiaf. Cefais y fraint o ymgyrchu cryn dipyn gydag o yn ystod etholiad 2011 pan oeddwn yn ymgeisydd ar restr y Gogledd ar gyfer y Cynulliad, ac roedd yn brofiad gwych. Gwnaeth gyfraniad mawr i'r Cynulliad yn ei gyfnod yno, yn arbennig tra'n Weinidog, a dwi'n siwr y bydd yn parhau i gyfrannu tan yr etholiad nesaf. Un peth ychwanegol fydd yn sicr yn cael ei golli fydd ei ffraethineb ynghyd a'i hiwmor sych. Mae pob grwp gwleidyddol angen hynny heb os!

Bydd yn ddifyr gweld rwan pwy fydd yn ei olynnu yn Arfon. Mae hi'n sedd yr ydw i wedi ystyried mynd amdani yn y gorffenol, ynghyd ag Ynys Mon, ond nid oes cyfle wedi bod ers sbel i fynd am yr un o'r ddwy. Siwr bod nifer o aelodau eraill o'r Blaid fel finnau gyda penderfyniadau mawr i'w gwneud dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf ynglyn a lle i geisio am enwebiad. Pob lwc i bawb!

2 comments:

Plaid Gwersyllt said...

Rhaid cofio hefyd fod arweinnydd y Blaid ar yr ynys efyd yn gysylltiedig ar hen drefn...oedd hynny yn ffactor ym mhenderfyniadau rhai eraill?

Heledd Fychan said...

Ddim yn reswm i beidio trafod! Mae Arweinydd newydd y cyngor yn ran o'r hen drefn hefyd...