Monday, April 23, 2012

Balchder Cenedlaethol

Mae wedi bod yn ddifyr darllen yr ymateb i ganfyddiadau arolwg gan y sefydlaid British Future yn y wasg heddiw. Penderfynodd y Western Mail ganolbwyntio ar y ffaith fod gan Loegr a'r Alban lot i'w ddysgu gan Gymru yn ôl yr adroddiad o ran cal hunaniaeth gynhwysfawr a modern. Ond nid dyma'r ffaith a ddaliodd sylw Golwg 360, sydd yn cario'r pennawd canlynol ar gyfer yr erthygl: Iaith genedlaethol yn bwysicach i’r Saeson nag i’r Cymry. Ar y cyfan, mae'r canlyniadau'n gadarnhaol iawn o ran Cymru ac yn dangos bod yna falchder cenedlaethol cryf ymysg yr hen a'r ifanc sydd yn byw yma. Mae cael 78% o bobl yn falch o'r Gymraeg a'r chwarter ohonynt a atebodd yn Saeson yn wych, a dylai'r Eisteddfod Genedlaethol fod yn hapus bod 78% yn falch ohoni hefyd - 8% yn fwy na sy'n falch o gastell Caernarfon! Efallai na ddylem synnu mai dim ond 42% ohonom sydd yn falch o fara lawr i gymharu gyda 67% o bobl o Loegr sy'n falch o Yorkshire puddings. Dydi o yn sicr ddim y pryd gorau yn y byd! Er, tasa nhw wedi holi ynglŷn â bara brith dwi'n siŵr bysa'r ganran yn dipyn uwch! Hefyd, dydi o fawr o syndod bod 9 allan o 10 ohonom yn falch o'n timau chwaraeon cenedlaethol ar ôl ein buddugoliaethau rygbi diweddar! Yr hyn a gododd fy nghalon i (wel, heblaw am y ffaith mai dim ond 35% o Gymru sydd yn falch o'r Frenhines i gymharu gyda 41% o Albanwyr a 80% o Saeson) ydi'r ffaith bod yr arolwg yn cadarnhau'r syniad bod cenedlaetholdeb Cymreig yn rhywbeth sy'n agored i bawb, a bod ein baner genedlaethol yn cael ei ystyried yn symbol cynhwysfawr a cadarnhaol yn hytrach na rhywbeth hiliol a chul. A dyna sut dylai pethau fod. Mae bod yn Gymro neu'n Gymraes yn fater i'r unigolyn, beth bynnag eu cefndir neu eu lliw croen. Os yda chi'n byw yng Nghymru, ac yn caru Cymru, yna mae yna le i bawb. Hyd yn oed os nad yda chi'n hoffi bara lawr...

No comments: