Wednesday, November 2, 2011

Taw piau hi

Ar ol bron i dair blynedd o ymgyrchu, rhwng yr Etholiad Cyffredinol Prydeining yn 2010 a'r un Cymreig yn gynharach eleni, mae hi wedi bod yn anodd setlo i fywyd go-iawn dros y misoedd diwethaf.Ond setlo sydd rhaid, ac mae'n rhaid i rywun ddysgu mai taw piau hi am gyfnod o leiaf. Yn amlwg, dwi ddim wedi stopio ymddiddori mewn gwleidyddiaeth, ond o ran bywyd proffesiynnol, mae angen canolbwyntio ar hynny am gyfnod ac o'r herwydd, mae'n well imi beidio ysgrifennu am bethau sydd yn mynd ymlaen yn y Cynulliad tan gobeithio y caf y cyfle i fod yn ymgeisydd eto rhyw ddiwrnod.

Nid ei bod hi'n hawdd o weld yr hyn sydd wedi bod yn digwydd ers mis Mai! Yn sicr, dwi yn meddwl bod Emyr Jones Parry wedi bod yn llygad ei le i gwestiynnu sut mae'r Aelodau Cynulliad yn defnyddio'r grym newydd sydd ganddyn nhw. Mae yna le i fod yn fwy creadigol ac uchelgeisiol, a dwi'n gobeithio y bydd hynny yn amlygu ei hun dros y blynyddoedd nesaf. Does dim diben ymladd am rym os nad yda chi yn fodlon wedyn ei ddefnyddio er gwell! A cyn i neb ddechrau cwyno - dwi'n credu bod hyn yn wir am aelodau o bob Plaid nid dim ond y Blaid sydd mewn grym. Y gwir ydi, os na wnawn ni rywbeth ar fyrder am yr economi, gwaethygu wnaiff pethau. Mae angen i ni herio'n gryfach yr hyn sydd yn cael ei orfodi arnom gan Lywodraeth Llundain. Mi yda ni angen ac mi yda ni'n haeddu gwell.

O ran y Blaid, dwi'n falch ein bod yn cynnal adolygiad trylwyr ac yn cwestiynnu sut yda ni'n datblygu fel Plaid. Oes, mae yna gwestiynnau anodd yn cael eu holi'n fewnol, ond mae nhw'n rai angenrheidiol os yda ni am barhau i fod yn effeithiol fel Plaid. Ac yn arbennig felly, os yda ni eisiau dod yn brif Blaid yn y Cynulliad yn y dyfodol agos! Mi fydd hi'n ddifyr gweld pwy aiff am yr Arweinyddiaeth yn y diwedd hefyd. Yn bersonol, dwi'n falch iawn o weld bod Elin Jones wedi rhoi ei henw ymlaen. Dwi'n ffan mawr ohoni hi, a dwi'n meddwl y bysa hi'n Brif Weinidog penigamp i Gymru. Cawn weld be ddaw dros y misoedd nesaf, ond yn sicr, mae yna le i fod yn bositif bod pethau da ar y gweill o ran dyfodol y Blaid.

Er bod hi'n od peidio bod mor amlwg wleidyddol, rhaid cyfaddef ei bod hi'n braf cael mwy o amser i ddal fyny gyda ffrindiau a theulu a hefyd dechrau diddordebau newydd. Dwi bellach yn mynd i wersi Tsieiniaidd (siarad nid bwyta) a hefyd ioga poeth ac yn mwynhau'n arw. O ran y cam nesaf yn wleidyddol, dwi ddim yn sefyll am y Cyngor flwyddyn nesaf ond mi fyddai yn ceisio cael fy newis fel ymgeisydd yn etholiadau'r Cynulliad tro nesaf bydd etholiad. Ac yn lle? Wel, byddai yn well gen i fynd am etholaeth yn y Gogledd yn hytrach na'r rhestr tro nesaf ond mae hi'n dibynnu pa etholaethau fydd yn bodoli erbyn hynny. Ac os bydd rhai o'n aelodau presennol yn sefyll eto! Ond pwy a wyr be ddigwyddith rhwng rwan a hynny.

Felly, ymddiheuriadau bod y blog yma ddim yn mynd i fod mor wleidyddol a hynny am dipyn. Ond mi wna'i drio sgwennu o dro i dro i'r rhai hynny sydd wedi bod yn driw o ran darllen y blog. Wythnos nesaf, dwi'n cael mynd i China am y tro cyntaf yn fy mywyd felly dwi'n siwr bydd digon i'w ddweud ar ol hynny!

Hwyl am y tro, a gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn.

No comments: