Wednesday, August 25, 2010

Mis i fynd!Os oes gennych chi gwestiwn neu bwnc yr hoffech chi fy nghweld i'n mynd i'r afael ag o, plis dewch i gysylltiad: heledd.fychan@plaidcymru.org

Tuesday, August 24, 2010

Gerallt

Fush i'n Sir Benfro bore yma i ffilmio cyfweliad ar gyfer cyfres ynglyn a Gerallt Gymro hefo Archesgob Cymru - Barry Morgan. Am ddyn dymunol - roedd hi'n bleser cyfarfod ag o. Dwi'n siwr y bydd hi'n gyfres ddiddorol dros ben, ac y bydd o'n gyflwynydd gwych. Mae'n sicr yn hawdd iawn i sgwrsio gydag o.

Cyn imi ddechrau ymwneud a gwleidyddiaeth, hanes y canol oesoedd oedd yn mynd a fy mryd. Ac roedd yn braf iawn cael y cyfle heddiw i ail-gysylltu gyda'r diddordeb hwnnw heddiw drwy ymweld a chastell Manorbier a thrafod Gerallt Gymro. Os nad ydych chi erioed wedi ynmweld a'r castell, wel mi ddylech chi. Mae hi bendant werth gwneud, ac mi fuo ni'n lwcus heddiw o ran y tywydd. Roedd Sir Benfro yn edrych yn odidog a hawdd y gallwn wedi medru aros yno am chydig ddyddiau pe na byddai'n rhaid imi fod nol yn y gwaith yfory.

O ran ymgyrch y Gogledd, mae pethau'n poethi erbyn hyn ac i'w weld yn mynd yn dda. Diolch i bawb sydd wedi cysylltu hyd yma'n cynnig cymorth a chefnogaeth - dwi'n hynod ddiolchgar. Mis i fory mi fyddwn ni'n gwybod y canlyniad! Lot o waith i'w wneud rhwng rwan a hynny, ynghyd a chamu i ddegawd newydd wrth imi droi'n 30 ar yr ugeinfed o Fedi! Cofiwch fy ebostio os oes gennych gwestiwn neu syniad am bwnc yr hoffech fy ngweld yn mynd i'r afael ag o ar fy mlog - heledd.fychan@plaidcymru.org

Sunday, August 22, 2010

Sioe Llanrwst

Fush i'n Sioe Llanrwst am y tro cyntaf erioed ddoe. Ac am sioe bach dda - digon i'w weld yno, a digon o bobl yn mynychu hefyd. Teimlad cartrefol a chroesawgar tu hwnt, ac yn adlewyrchiad da o'r ardal.

Yno ro'n i'n bennaf er mwyn ceisio cyfarfod rhai o aelodau'r Blaid a'u hannog i fynychu'r cyfarfodydd dethol ar gyfer rhestr y Gogledd. Ac roedd hi'n hawdd iawn eu ffeindio nhw - mi oedda chi'n medru gweld arwydd y stondin yn glir o'r ffordd fawr! Roedd pawb yn hynod o garedig ac roedd hi'n braf cael cyfarfod rhai o'r ymgyrchwyr yr ydw i wedi clywed cyn gymaint amdanyn nhw. Mae nhw'n griw gweithgar iawn chwarae teg, ac roedd hi'n braf cyfarfod nifer o'r cynghorwyr lleol hefyd. Mae'n od pan yda chi mond wedi unai clywed pobl ar y radio neu eu gweld ar y teledu a bo chi wedyn yn teimlo fel bo chi eisoes yn eu nabod nhw pan yda chi'n eu cyfarfod!

Wrth lwc, mi arhosodd hi'n sych - does na'm byd gwaeth na'r tywydd yn difetha petha ar y diwrnod ar ol misoedd o waith yn mynd mewn i drefnu sioe o'r fath. Roedd y rhyddhad yn amlwg ar wyneb y Cadeirydd a'r Llywydd!

O ran yr ymgyrch, mae pethau yn mynd yn dda ond mae hi'n amhosib darogan beth fydd yn digwydd. Y sialens fwya i bob un ohona ni fydd sicrhau fod yna cyn gymaint o bobl a phosib yn dod i fwrw eu pleidlais ar ol gwrando ar ein hareithiau. A phwy a wyr be ddigwyddith! Yr unig beth medra ni gyd wneud dros yr wythnosau nesaf yma ydi gweithio mor galed a fedra ni i argyhoeddi'r aelodau pwy fydd yr Aelod Cynulliad gorau i gynrychioli'r Gogledd! Cawn weld...

Os ydych chi o'r Gogledd ac yn aelod o'r blaid, ac os oes gennych gwestiwn ar fy nghyfer, plis ebostiwch fi ar heledd.fychan@plaidcymru.org. Gan obeithio clywed gennych yn fuan - mae'n bwysig bod yr holl wybodaeth angenrheidiol gennych cyn ichi fwrw eich pleidlais.

Hwyl am y tro,

Heledd

Saturday, August 14, 2010

Moelfre

Gesh i amser difyr iawn tua Moelfre yn Ynys Mon heddiw 'ma. Diwrnod Bad Achub Moelfre oedd hi, ac roedd yna lwyth o bobl a stondinau di-ri. Do'n i erioed wedi bod i'r diwrnod o'r blaen, er imi fod yn Moelfre droeon. Roedd o'n braf gweld cyn gymaint yn ymweld a chefnogi'r diwrnod. Os nad yda chi erioed wedi bod draw yno, mae'n werth mynd. Mae yna hanes trist i Moelfre wrth gwrs o ran y Royal Charter, ond mae hefyd yn le tlws iawn gyda llond dwrn o siopau bach difyr a llefydd i gael paned a theisen. A nifer o lwybrau cerdded ar hyd yr arfordir.

Roedd gan y Blaid ym Mon stondin yno, yn gwerthu cyfle i ennill tegan meddal. Fush i a Dad yn helpu am chydig, ac roedd yn hwyl garw. Roedd y plant wrth eu boddau, yn enwedig gan bod pawb yn ennill rhywbeth. Roedd yna nifer o'r tegannau yn cael eu cwtchio'n dynn yn syth bin a dwi'n siwr y bydda nhw'n mynd i gartrefi da iawn!

Mae'r dair oedd wrthi'n rhedeg y stondin yn gweithio'n ddi-flino i'r Blaid - Heather, Mair ac Ann. Mae nhw wastad wrthi'n codi arian ac yn wynebau cyfarwydd i bawb o'r aelodau. Mae pobl fel yna'n brin, a da ni'n lwcus iawn o gael cyn gymaint yn gweithio mor ddygn ar ran y Blaid ym mhob cornel o Gymru. Hebddyn nhw fysa ganddo ni ddim gwleidyddion a rhaid ni beidio anghofio'r rol bwysig mae nhw'n ei chwarae.

Friday, August 13, 2010

Can wych/ Brilliant songHaven't shared a song in a while, so thought since it's a Friday, it was high time. Enjoy!

Thursday, August 12, 2010

Sioe Mon

Dreulish i'r ddau ddiwrnod diwethaf mewn cae yng nghanol Sir Fon yn mynychu'r Primin. Dwi wrth fy modd hefo'r sioe, ac wedi bod yn mynd mwy neu lai bob blwyddyn ers dwi'n fach. Yno y gwnesh i ennill fy mhysgodyn aur cyntaf erioed, a dwi a fy ffrind oes, Ann, hefo traddodiad o fynd ar y Waltzers yn y ffair bob tro. A mi wnaetho ni eto eleni, er mai ni oedd y rhai hynaf i wneud hynny!

Er mod i wastad yn mwynhau mynd yno, roedd yna waith i'w wneud y tro yma sef trio cyfarfod gymaint o aelodau'r Blaid a sy'n bosibl a'u perswadio i fynychu'r cyfarfodydd dethol ar gyfer rhestr y Gogledd. Ac yn fwy na hynny - mynychu a pleidleisio drosta fi! Roedd yn wych cael y cyfle i siarad un i un gyda gymaint o aelodau, ac roedd o'n galonogol iawn clywed cyn gymaint yn dweud eu bod nhw'n gefnogol a hefyd eu bod eisiau gweld merched cryf yn mynd i'r Cynulliad, ynghyd a mwy o bobl ifanc. Felly cawn weld sut eith pethau!

Mae yna griw gweithgar iawn ym Mon, a braf gweld nad oedda nhw rhy ddigalon ar ol etholiad San Steffan. Er bod pawb wedi gweithio'n eithriadol o galed a'u bod nhw, wrth reswm, wedi bod yn hynod siomedig gyda'r canlyniad, roedda nhw hefyd yn athronyddol ynglyn a phethau. A mae nhw'n barod iawn i frwydro ar gyfer sicrhau pleidlais ie yn y refferendwm flwyddyn nesaf ynghyd a sicrhau bod Ieuan yn cadw ei sedd. Nid mod i'n meddwl fod yna unrhyw beryg ohono yn colli. Roedd yna gefnogaeth amlwg iddo ar gae'r sioe, gyda nifer yn dod mewn i ganmol y gwaith mae wedi ei wneud ar eu rhan.

Mae gan Fon hefyd werthwyr raffl penigamp a dwi wedi cael nifer o 'dips' defnyddiol fel fy mod i'n fwy llwyddianus. Ga'i drio fy sgiliau gwerthu unwaith eto ym Moelfre'r penwythnos yma felly gobeithio bydda nhw'n gweithio! A dwi hefyd wedi gaddo helpu i'w gwerthu yn y gynhadledd felly os yda chi'n dod i Aberystwyth ym mis Medi - well ichi gael darn punt yn barod erbyn pan wela'i chi!