Thursday, July 29, 2010

Eisteddfod!

Wel, fush i ar y maes am y tro cyntaf heddiw'n helpu i baratoi'r stondin y byddai'n gweithio arni am yr wythnos. Newyddion da - dim mwd! Ond mae yna lot fawr o lwch, oherwydd natur yr hen safle dur. Ond gwell hynny na slwj! Mae'n faes anferthol, ac mae yna lwyth o stondinau i'w gweld. Edrych ymlaen i'r cyfan ddechrau rwan. Mae'n argoeli i fod yn steddfod dda a dwi'n fawr obeithio y bydd nifer o bobl yr ardal yn mentro ymweld a'r eisteddfod am y tro cyntaf. Yn sicr, mae yna ymateb gwych wedi bod i'r cynllun mynediad am ddim ar gyfer y dydd Sul.

Mi ydw i wastad yn mwynhau'r eisteddfod. Yn wir, fedra'i ddim dychmygu bod yn unrhyw le arall yn y byd yn wythnos gyntaf Awst. Y peth gorau amdano ydi cael dal fyny hefo hen ffrindiau, a thrin a thrafod bob pwnc dan haul. Er, mi o'n i'n mwynhau cystadlu pan o'n i'n iau hefyd - ond wedi ymddeol o hynny bellach ers cwpwl o flynyddoedd. Siarad cyhoeddus oedd fy hoff gystadleuaeth - fawr o syndod ichi dwi'n siwr - ond mae nhw wedi rhoi gorau i'r gystadleuaeth yna erbyn hyn. Biti hefyd, achos mi oedd hi'n boblogaidd ond dyna ni. Mae pethau'n newid dydi, a rwan mae yna lu o gystadlaethau gwahanol megis canu can allan o sioe gerdd. Nid byswn i'n dda iawn am rwbath felly!

Siwr mai stori fawr y steddfod eleni fydd ymadawiad Iona Jones o S4C. Duw a wyr be ddigwyddodd yn union, ond dwi'n siwr y daw'r hanes allan dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Ond ta waeth am hynny. Yr hyn sydd angen canolbwyntio arno rwan ydi dyfodol y sianel yn hytrach na cecru am y gorffennol. Mae yna waith mawr yn gwynebu pwy bynnag fydd yn olynnu Iona, ac mi fydd angen i'r person yna fod gyda gweledigaeth bendant ar gyfer y blynyddoedd nesaf os ydi'r sianel am oroesi. Heb os, mae yna golli cyfeiriad wedi bod ac mae dirfawr angen newid. Dim ond gobeithio mai newid er gwell bydd hwnnw ac nad ydi hi'n rhy hwyr i achub y sianel.

Friday, July 16, 2010

Hotting up!

The campaign for the North Wales list is hotting up by the day, with all sorts of names beings floated around. It's fantastic to see so many people interested in running, and it should turn out to be quite a contest. To be honest, I'm really looking forward to the race and hope it will be an opportunity to reinvigorate the party and its members in the region. There's a job of work to be done in North Wales, and all candidates will need to work together to make sure members feel motivated to attend hustings and cast their vote. And then help out in the referendum campaign and the assembly elections. Its not going to be easy. People are still feeling disheartened after the General Election, plus I don't think talks of and actual school closures are helping things. But, we need to tackle such issues head on and persuade people that Plaid remains the party for them and for Wales. And listen to why people are feeling so fed up, and act accordingly.

And talking about reinvigorating the party - boy, doesn't that need to happen everywhere after the disappointing result in Blaenau Ffestiniog yesterday with Llais Gwynedd managing to hold on to the seat by four votes, despite the fact that we had a fantastic candidate. And despite the fact that Gwilym Euros was the previous councillor there for Llais Gwynedd!

As I said, there's work to be done in every corner of Wales and after last week's summer school, I know that plaid members all over Wales are ready for that challenge. We won't be resting over the summer, but rather, gearing up for next year. Should be an interesting time ahead!

Saturday, July 3, 2010

Diwrnod da!


Wedi mwynhau'r haul yng Ngogledd Cymru heddiw a wedi bod ar drip, yn gyntaf i Sioe Caernarfon a wedyn i seremoni cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam flwyddyn nesaf. Dau ddigwyddiad hollol wahanol ond eto'n adlewyrchu cyfoeth ein cenedl. Ac ew, mi oedd yna bobl yn y ddau le. Gwych!

Fel gwyr darllenwyr rheolaidd fy mlog, roeddwn i'n arfer helpu i ddangos defaid ac felly roedd o'n hwyl cael cyfle i fynd i'r sioe. Digonedd o bethau i'w gweld yno, a mewn safle godidog yn edrych tuag at fynyddoedd Eryri. Perffaith.

Wedyn, neidio i'r car - cinio hyfryd yn Llanelwy - cyn cyrraedd Wrecsam. Roedd canol y dref yn orlawn ar gyfer y cyhoeddi a braf oedd gweld cymysgedd o oedrannau a gweld cymysgedd o Gymry Cymraeg a di-Gymraeg. Roedd cynghorwyr y blaid yn Wrecsam ym mhlith y rhai yn gorymdeithio a braf iawn oedd eu gweld, ynghyd a chyfarfod dau nad oeddwn i wedi cael y pleser o'u cyfarfod o'r blaen. Mae o wir yn anhygoel bod ganddo ni 4 o gynghorwyr Plaid Cymru ar gyngor sir Wrecsam a dwi wir yn meddwl bo nhw'n gwneud gwaith anhygoel o dda. Gan fawr obeithio y caiff hynny ei wobrwyo yn etholiad y Cynulliad a'r etholiadau lleol nesaf.

O ran y cyhoeddi, difyr oedd gweld Jim Parc Nest yn cael ei arwisgo'n Archdderwydd. Mi wnaeth o wneud diawl o araith a siwr y clywch chi fwy am hynny yn y wasg! Ond wir, roedd yn gret bod yno'n nghanol y bwrlwm ac mae'n amlwg bod cael yr eisteddfod yno'n golygu lot fawr i'r ardal. Dwi'n barod yn edrych ymlaen!

Digon o ddigwyddiadau eraill i'w mynychu yr haf yma wrth imi geisio ennill enwebiad Plaid Cymru ar gyfer rhestr y Gogledd,felly mi fydd o'n gyfnod prysur. Ond mae nhw i gyd yn ddigwyddiadau dwi'n ei mwynhau, a mi fydd o'n rhoi esgus da imi ddal fyny gyda pob math o bobl a chael sgyrsiau difyr dros ben, fel heddiw. Wedi trafod bron pob pwnc dan haul a chael hwyl.

Friday, July 2, 2010

Ymateb i Sibrydion!

Blog difyr gan Vaughan Roderick ynglyn a sibrydion diweddaraf etholiadau'r Cynulliad. Wel, difyr imi beth bynnag gan fy mod yn cael fy enwi ynddo!

Dyma ddywed Vaughan:

Mae'r sefyllfa'n wahanol iawn yn y Gogledd yn sgil arwyddion cryf na fydd Dafydd Wigley yn sefyll yn 2011. Mae rhai o bobol fawr y blaid yn awyddus iawn i weld Llŷr Hughes Griffiths a Heledd Fychan yn sefyll mewn etholaethau'r tro nesaf. Gorllewin Clwyd a Maldwyn yw'r etholaethau hynny, dybiwn i, ond ar hyn o bryd mae'n ymddangos mai anelu am frig rhestr y Gogledd mae'r ddau. Dyw hynny ddim yn plesio rhai o'r penaethiaid ond fel dywedodd un "ar ddiwedd y dydd mae'n fater iddyn nhw".

Yn sicr mae'r rhesymeg bersonol yn amlwg. Yn achos Gorllewin Clwyd, er enghraifft mae'r arolwg diweddaraf yn cynyddu'r tebygrwydd y bydd Alun Pugh yn mentro'i law ac er nad yw'n gyfan gwbwl amhosib dychmygu Plaid Cymru yn ennill sedd cynulliad Maldwyn mae'n gythraul o "long-shot"

Wrth gwrs fe fyddai'r sefyllfa'n wahanol Llŷr a Heledd ac eraill pe bai Gareth Jones yn penderfynu peidio sefyll yn Aberconwy ond ar hyn o bryd does na ddim arwydd bod hen ben meinciau Plaid Cymru am roi'r ffidl yn y to.


Amser i ateb rhai cwestiynnau dwi'n meddwl! Fuodd hi erioed yn fwriad gen i sefyll ym Maldwyn fwy nag unwaith ac fe ddywedais i hynny pan y cefais fy newis ar gyfer yr etholiad cyffredinol. Yn y Gogledd gesh i'n magu, ac adref ydi Ynys Mon a CHaernarfon. Er bod dipyn o deulu ym Maldwyn a fy mod yn caru'r ardal, yn y Gogledd mae Mam a Dad a nifer o fy ffrindiau ysgol ac yno yr hoffwn gynrychioli pe byddwn ddigon lwcus i gael y fraint.

Dydi'r sedd y dymunwn i redeg amdani ddim yn agored y tro yma, ac felly, yr unig ddewis imi ydi mynd am sedd restr. A dyna dwi'n ei wneud, a byddaf yn edrych ymlaen i herio pwy bynnag fydd yn rhoi eu henwau i mewn ar gyfer y safle uchaf ar y rhestr. Amser a ddengys sut eith pethau!

Dwi ddim wedi cael unrhyw fath o bwysau i redeg am Faldwyn eto gan y blaid yn ganolog, yn wir, dwi wedi cael nifer o 'bobl fawr' y blaid fel y gelwir hwy gan Vaughan yn fy annog i fynd am y rhestr! Ond dyna ni. Sibrydion ydi'r cyfan sydd yn chwyrlio o gwmpas ar y funud!

Cyn belled a dwi'n y cwestiwn, mae fy enwebiad i fewn ar gyfer y rhestr a byddaf yn rhoi popeth mewn i'r ymgyrch. Fe fyddwn i wrth fy modd medru cynrychioli'r ardal odidog yma'n y Cynulliad, a gwneud fy ngorau dros y bobl sy'n byw yno. Ond fydd hi ddim yn hawdd cael yr enwebiad heb son am sicrhau sedd rhestr. A dwi'n barod ar gyfer y frwydyr.