Thursday, April 9, 2009

Nepotistiaeth

Dydi o ddim yn beth braf cael eich cyhuddo o nepotistiaeth, er a bod yn onest, dwi wedi hen arfer. Dyna pam esh i draw i 'Werddon am flynyddoedd yn hytrach na derbyn ysgoloriaeth i fynd i Brifysgol Aberystwyth, a dyna pam hefyd y gwnesh i benderfynnu byth bod yn newyddiadurwraig na gweithio yn y cyfryngau er y byswn i wedi mwynhau gyrfa o’r fath. 'Roedd fy rhieni yn rhedeg cwmni teledu am flynyddoedd, ac mae Dad yn newyddiadurwr. Ac ia, fel mae Jac Codi Baw yn ei ddweud yn Golwg heddiw, mae o'n olygydd materion cyfoes Barn ar y funud - y cylchgrawn y gwnes i sgwennu ynddo ynglyn a ffioedd dysgu.

Dwi di cael llond bol o ymddiheuro, cuddio a cael y math yma o gyhuddiadau wedi eu taflu yn fy erbyn. Ro'n i'n sgwennu i Barn pan oedd Dyfrig Jones yn Olygydd – a na, dyda ni ddim yn perthyn - a dwi'n gwybod na fysa Dad byth yn cyhoeddi rhywbeth gen i jest gan mod i'n ferch iddo. Ddylwn i felly byth sgwennu i Barn eto gan bod yna newid wedi bod o ran personel y cylchgrawn? Dio'm fel bod o wedi rhoi colofn fisol imi! Ro’n i’n Swyddog Addysg Undeb Myfyrwyr Iwerddon, ro’n i’n cynrychioli Iwerddon ar bwyllgorau Ewropeaidd yn ymwneud ac addysg a ffioedd dysgu, ac ro’n i’n Bologna Promoter ar un adeg. Dwi’n deall y pwnc, mae gen i farn bendant a gweledigaeth ar gyfer Addysg Uwch, a byddwn wrth fy modd bod yn Weinidog Addysg yn y Cynulliad rhyw ddiwrnod. O, ac mi ydw i’n ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol nesaf. Byddai’n hurt pe na fyddwn i wedi mynegi barn ar y pwnc, ac a bod yn onest, dwi’m yn siwr os oes yna gylchgrawn arall yng Nghymru fyddai wedi bod yn addas ar gyfer y math yna o erthygl.

Pobl Maldwyn ddewisiodd fi fel ymgeisydd Plaid Cymru a dwi’n gwbwl hyderus bod nepotistiaeth ddim yn ffactor o gwbwl o ran y rol yna (er bod gen i deulu ym Maldwyn), na chwaith y swydd dwi’n ei gwneud o ddydd i ddydd. Dwi’n falch o fod nol yng Nghymru a dwi eisiau cyfrannu tuag at ddatblygu’r wlad drwy fod yn aelod etholedig rhyw ddiwrnod. Wrth gwrs, os ydi hynny am ddigwydd, bydd rhaid mi gael fy ethol a coeliwch chi fi, mi fydd yn rhaid i bobl sydd ddim yn perthyn imi bleidleisio drosta’i os ydi hynny am ddigwydd. Ella bod Nain yn un o 14 o blant, ond dal, dydi nheulu i ddim mor anferthol a hynny!

Dwi’n gwybod mai colofn tafod yn y boch ydi Jac Codi Baw, a dwi’m eisiau gor ymateb. Dim ots gen i bobl fod yn tynnu arna'i o gwbwl. Ond, ar ol bron i ddeg mlynedd yn profi fy hun tu allan i Gymru, ro’n i’n meddwl y bydde pobl o’r diwedd yn rhoi gorau i ddweud pethe o’r fath. A wel… O ‘leia ‘roedd gweddill Golwg yn gadarnhaol iawn! Ella na ddylwn i gwyno yn ormodol…

3 comments:

menaiblog said...

A - nepotistiaeth - tybed beth fyddai JCB yn ei wneud o nepotistiaeth yr Ynys werdd?

Alwyn ap Huw said...

Y peth cyntaf mae pob Cymro am wybod wrth ddod ar draws rhywun newydd yw pwy ydi hi pwy yw ei rhieni?

Roeddwn yn gwybod o dy byst dy fod yn ferch i Angharad Annwyl, Teledu'r Bont, gynt; ond heb sylwi dy fod hefyd yn ferch i Vaughan Hughes hefyd. Rwyf wedi cyfarfod a dy fam a dy dad yn unigol a gyda'i gilydd ar sawl achlysur ond heb sylwi eu bod yn gwpl!

Rwy'n beio nepotistiaeth yn llwyr ar Adda ac Efa. Does 'na neb yn y byd yma efo job ddechau sy' ddim yn disgyn o'r jawliaid yna!

Fel mae'r hen ddweud yn dweud mi gei di ddewis dy ffrindiau ond does dim dewis gennyt parthed dy berthnasau. Diolcha bod y colofnau clecs yn tynnu sylw at dy berthnasau di-ddewis yn hytrach nag at y sawl yr wyt wedi dewis fel ffrindiau mynwesol. Yn wahanol i AS wnâi ddim mo'i enwi.

Heledd Fychan said...

Digon gwir! A well mi ddweud yn glir na dydi Mam a Dad ddim yn gwpwl bellach, er mi oedda nhw'n arfer bod yn briod.