Friday, April 3, 2009

Blogging debate...

Here's a taster of what I'll be saying around this time at the blogging debate (Beauty of being able to schedule posts!). Obviously, won't stick to it exactly but you should get the main points. I'll translate the main points later, promise, and give you some highlights from the debate itself. Should be fun!

Mae yna ddywediad yn tarddu o’r 1920au: “It’s the good girls that keep diaries: the bad girls don’t have the time.”

Efallai yng nghyd destun y drafodaeth hon bod angen fersiwn mwy modern o’r dyfyniad:

“It’s only the good girls that keep diaries – the bad girls keep blogs”.

Oce, falle nad ‘drwg’ ydi’r gair iawn. Mae ‘direidus’ yn fwy priodol o bosib. Ac heb os, mae yna elfen ddireidus i flogs. Mae nhw’r fforwm perffaith i fod yn ddadleuol, dychanol a deifiol. I unrhyw un sy’n mwynhau corddi, mae nhw’n medru bod yn goblyn o hwyl. Dwi wrth fy modd yn fy mlog ceisio pryfocio pobl i ymateb… Efallai bod hynny’n swnio chydig bach yn sadistaidd, ond mi fysa bywyd yn ddiflas iawn tasa rhywun ddim yn mynd ati i styrio weithiau.

O ran gwleidyddiaeth Cymru, mae blogs yn sicr wedi dod yn gynyddol bwysig, yn arbennig felly yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Dwi’n meddwl bod yna ddau reswm am hyn:

1) Mae Cymru’n wlad fach, felly mae’n haws cyrraedd cynulleidfa ehangach a sicrhau bod eich blog yn cael sylw, yn fwy felly na fydde’n bosibl yn Lloegr
2) Diffygion y wasg Gymreig, yn arbennig felly papurau newydd dyddiol o safon ar gyfer Cymru gyfan

Heb os, dwi’n meddwl bod blogs yn llenwi’r bwlch sydd ganddo ni yn y wasg yng Nghymru, ac o’r herwydd, dyna pam y mae nhw mor ddylanwadol. Cyn eu dyfodiad, os nad oedd y BBC neu HTV fel yr oedd ITV Cymru yn cael ei alw’r dyddiau hynny yn meddwl bod stori neu pwnc yn bwysig, doedda nhw ddim yn rhoi sylw iddo. Felly doedd y mwyafrif helaeth o bobl ddim yn cael glywed dim amdano. Mae blogs wedi newid hynny. Rwan, mae’n bosibl torri stori neu sgandal ar flog gan felly ei gwneud yn gyhoeddus yn syth bin, heb orfod dibynnu ar y wasg. Yn wir, mae blogs yn medru gorfodi’r wasg i roi sylw teilwng i stori os oes yna ddigon o bobl yn ei thrafod ar lein. Mae yna ddau enghraifft amlwg yn neidio i feddwl rhywun.

1 – Rhodri Glyn Thomas a’r sigar

2 – Safle gwe trychinebus y Blaid Lafur – Aneurin Glyndwr. Ymateb y blogs oedd y wasg yn canolbwyntio arno yn eu hadroddiadau ynglyn a’r safle. Hyn yn hynod o nodweddiadol.

Ond, rhaid ini hefyd fel pleidiau gwleidyddol fod yn realistig a cofio nad ydi’r mwyafrif helaeth o bobl yn darllen blogs. Ac os yda chi’n wleidydd, rhaid felly derbyn na fydd y rhan fwya o’ch etholwyr byth yn edrych arno. Fedrw chi ddim bod yn or ddibynol arno a ffocysu’n ormodol arnynt. Criw dethol a bychan iawn sydd yn ymwneud o ddydd i ddydd, a mae o’n fyd macho iawn ar y cyfan. Yn sicr, ma gan y rhan fwya o fy ffrindia i well petha i’w gwneud na edrych ar flogs. Dydyn nhw’n sicir ddim yn dilyn run ohonyn nhw’n gyson. Yn wir, does gan rai ohonyn nhw ddim syniad be dwi’n siarad amdano pan dwi’n son am flogs. Rwbath mae geeks yn ymwneud a fo ydi blogs yn eu barn nhw. Dwi’n cael hi’n anodd anghytuno hefo hynny weithia!!!

Os ydi hynny’n wir, pam felly ddyla unrhyw un drafferthu i gadw blog? Tri reswm pam ydw i

1) Mwynhau sgwennu, trafod a cyfnewid syniadau. Blog yn fforwm perffaith i gael ymateb sydyn gan ystod eang o bobl.
2) Pan o’n i’n swyddog y wasg, ffordd dda o roddi sylw i stori doedd y wasg ddim yn fodlon trafferthu hefo hi.
3) Codi fy mhroffail fel ymgeisydd seneddol, sydd yn swnio’n hynod o egotistaidd ond os da ni’n onest, dwi’n meddwl bod gan bawb sydd yn cadw blog rywfaint o ego neu fysa nhw ddim yn trafferthu cadw un yn y lle cyntaf!

Pam ddechreuish i gadw blog, ro’n i’n gwybod y byddwn i’n hoffi bod yn ymgeisydd seneddol yn y dyfodol. Ro’n i hefyd yn ymwybodol, a finna ddim wedi byw yng Nghymru ers 1999, nad oedd gen i unrhyw fath o broffail yng Nghymru. Er mwyn i bobl gael dod i fy adnabod yn well, mi wnesh i benderfynnu cadw blog oedd yn adlewyrchu fy safbwyntiau a fy niddordebau. Dwi’n sicr bod hyn wedi bod o werth. Rwan mae pawb sydd wedi ei ddarllen, yn gwybod lot mwy amdana fi. Mae nhw’n gwbod fod gen i deimladau cryf iawn ynglyn a pholisiau addysg uwch; ma nhw’n gwbod fy marn i ynglyn a Lembit Opik a hefyd petha gwirion, fel y ffaith mod i’n hoffi coginio cacennau a canu carioci.

Cofiwch, dwi hefyd yn ymwybodol iawn fod o’n beth eitha ‘risky’ i’w wneud gan fod hi’n bosibl i bopeth sydd fyny yno gael ei ddefnyddio yn eich erbyn rhyw dro, unai gan bobl o fewn eich plaid eich hun, pleidiau eraill neu newyddiadurwyr. Ella bod o’n arf gwleidyddol gwych, ond eto, gallai un blog anoeth arwain at ddiwedd gyrfa wleidyddol rhywun. Dyna pam mae angen bod yn gall ynglyn a’r hyn yr ydych yn ei roi i fyny ynddo, a cadw’r petha personol a unrhyw sgandals ar gyfer dyddiadur personol. Wel pam lai? Ella byddwch chi eisiau sgwennu hunangofiant rhyw ddiwrnod, a fydd isho deunydd newydd ar gyfer hwnnw!

Un cyngor i gloi felly. Os yda chi’n cadw blog, meddyliwch yn ofalus ynglyn a’r hyn sy’n mynd fyny arno. Dyma sy’n fy helpu i – cofio bod yna ddau berson yn darllen popeth dwi’n sgwennu arno. Un – Glyn Davies, blogiwr o fri a ymgeisydd y Ceidwadwyr yn Sir Drefaldwyn a sydd felly’n rhedeg yn fy erbyn. A’r ail? Dad. Dwi’m yn meddwl bod angen egluro hynny!

1 comment:

Julio César Fernández said...

I was reading your blog the first part until I realized you were from wales and there are bilingual so I understood the first part and last trate.Igual I worked hard to learn a little and that's good to know a little your country.