Tuesday, April 14, 2009

Alcoholiaeth

Dwi newydd fod yn darllen ynglyn a’r cyhoeddiad a wnaethwyd gan y Gweinidog James Purnell heddiw yn dweud ei fod o wedi comisiynu adolygiad i edrych mewn i roi llai o fudd dal i bobl sydd yn dioddef o alcoholiaeth os nad ydynt yn fodlon derbyn triniaeth.

Mae hwn yn syniad hurt, sy’n dangos diffyg dealltwriaeth ynglyn ag alcoholiaeth. Mae’n afiechyd, a dydi gorfodi pobl i roi’r gorau iddi neu eu gwthio i gornel ddim yn mynd i ddatrys y broblem. Does gan alcoholig ddim rheolaeth dros eu hyfed, ac mae rhaid iddyn nhw fod eisiau help cyn y gall unrhyw un eu helpu. Mae’r ateb hwn yn un llawer rhy simplistig a hefyd anymarferol sydd ddim mewn unrhyw ffordd yn mynd at wraidd y broblem. Deud gwir, gwaethygu’r sefyllfa wnaiff rhywbeth fel hyn nid ei wella ac mae’n rhaid i’r llywodraeth sylweddoli hynny cyn cyflwyno’r fath fesurau. Angen gwell cefogaeth sydd yna i bobl sy’n dioddef, a hefyd eu teuluoedd, ynghyd ag addysgu pobl ynglyn a pheryglon alcohol o oed cynnar iawn. Mae cynllun o’r fath yn awgrymu bod alcoholig yn medru dewis peidio ac yfed. Tasa hi mor syml a hynny, wel fysa yna neb yn gaeth i ddim byd. Oes, rhaid taclo’r broblem mewn rhyw ffordd ond rhaid hefyd deall y broblem yn iawn cyn medru cynnig atebion.

Roedd cyn gariad imi yn alcoholig a dwi’n gwybod o brofiad nad oedd dim y gallwn ei ddweud na’i wneud i’w annog i roi’r gorau iddi. Doedd cynnig cymorth, trio dal pen rheswm, gwaeddi na bygwth ei adael ddim yn ddigon, a doedd dim ots ganddo chwaith pan gollodd ei swydd na ffrinidiau oherwydd ei yfed. Alcohol oedd y peth pwysicaf yn ei fywyd er ei fod yn ei ddinistrio fo a’n perthynas ni. Mi wnesh i bopeth y gallwn i, tan doedd gen i ddim dewis ond gorffen y berthynas er fy lles fy hun. Er iddo fy nhrin yn warthus, fe gesh i hi’n anodd iawn i’w gasau gan mod i’n sylweddoli mai salwch oedd arno, a hwnnw’n un tor calonus. Doedd hi ddim yn bosib ei orfodi i wella, a dyna pam dwi’n gwybod na wnaiff y cynnig yma ddim gwneud unrhyw wahaniaeth o ran datrys y broblem.

Dyma ddangos unwaith eto bod yn rhaid ail-edrych yn llwyr ar y system budd-daliadau ynghyd a’r system lles. Dydyn nhw ddim yn helpu’r bobl mwyaf bregus yn ein cymdeithas ar y foment, ac hefyd mae yna oromod o lawer o bobl yn manteisio o’r system na ddylai fod yn manteisio. Rhaid cael gwell cydbwysedd. Does yna ddim atebion hawdd, ond yn sicr dydi camau fel hyn ddim yn mynd i fod yn helpu neb.

No comments: